Умови членства в організації

Членство в Організації є добровільним. Членами Організації можуть бути повнолітні громадяни України та громадяни  іноземних держав, які підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут. У діяльності організації можуть брати участь члени, які  реалізують свої права та обов'язки, як особисто так і  через своїх представників.

Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява (протокол) вступника подається голові або заступнику голови Організації в письмовій формі, за адресою місцезнаходження організації (04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 65, кв. 17). Заява (протокол) вступника  розглядається Правлінням,  яке приймає рішення про набуття  або про  відмову у набутті членства заявником в Організації, протягом двох тиднів.

Після набуття членства в організації, виникають наступні права:

- обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

- вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до  Правління  та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;

- звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

В свою чергу до членів організації висуваються наступні обов’язки:

- дотримуватись положень Статуту Організації;

- виконувати рішення керівних органів Організації;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

- сприяти здійсненню завдань Організації;

- брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

Порядок припинення членства в організації здійснюється шляхом:

- виходу із Організації за власним бажанням, при подання голові або заступнику голови Організації в письмовій формі заяви, за адресою місцезнаходження організації (04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 65, кв. 17). Заява розглядається Правлінням на, яке приймає відповідне  рішення;

- виключення із Організації, за рішенням Правління на загальних зборах.

Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням правління, у зв’язку із  порушенням вимог Статуту організації, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.