СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Комітет з питань захисту прав дітей»

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Комітет з питань захисту прав дітей»

м.Київ – 2013

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація “ Комітет з питань захисту прав дітей ” (далі - Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації - громадська організація “ Комітет з питань захисту прав дітей ”.

1.3. Скорочене найменування – ГО «Комітет з питань захисту прав дітей».

1.4. Найменування англійською мовою – NGO «Committee for the protection Rights  of children».

1.5. Громадська організація “ Комітет з питань захисту прав дітей ” створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання”, іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.6. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.7. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.8. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно з основною метою та завданнями, визначеними цим Статутом.

1.9. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.10. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.11. Юридична адреса Організації: 04050, місто Київ, вул. Тургенєвська, буд. 65, кв. 17.  

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою є правозахисна діяльність, задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів дітей та молоді; сприяння розв’язанню проблем протидії посяганням на права дітей та суспільства в цілому в усіх регіонах України; охороні, збереженню та захисту дитинства; надання допомоги у захисті прав та інтересів дітей сприяння розвитку правової сфери по захисту дитинства в Україні, провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства в Україні.

2.2. Основними завданнями Організації є:

·        забезпечення захисту прав дітей та молоді;

·        пошук та об’єднання однодумців, які готові вести спільну діяльність на принципах цього Статуту, сприяючи захисту законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів дітей та молоді;

·        налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими місцевими, всеукраїнськими, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі охорони та захисту прав дітей, а також із іншими культурними, освітніми, аматорсько-спортивними та науковими неурядовими громадськими організаціями;

·        створення умов для всебічної реалізації членами Організації, своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;

·        надання необхідної підтримки членам Організації у сфері права;

·        підтримка і захист молоді, сім’ї та дитини, а також соціально незахищених верств молоді;

·        сприяння екологічній та культурній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем суспільства, навколишнього середовища та інших існуючих екологічних, культурних проблем;

·        всебічне сприяння задоволенню та захисту екологічних, економічних, культурних, освітніх прав та інтересів членів Організації шляхом представництва їх в органах державної влади, судах, органах місцевого самоврядування України, громадських організаціях України, інших держав та їх об’єднань, на міжнародних зборах, з’їздах, конференціях, а також шляхом надання членам Організації інформаційної, матеріальної та практичної допомоги;

·        сприяння покращенню здоров’я, морально-духовному розвитку кожної особистості в атмосфері любові та гармонії з оточуючим світом через цілісну взаємодію фізичних, психічних та духовних факторів;

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:

3.1.1.  представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2.  одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3.1.3.  вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;

3.1.4.  на добровільних засадах засновувати  спілки (Організації) тощо, в тому числі всеукраїнські, міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.4.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних зборів організації. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами. Відокремлені підрозділи Організації створюються у відповідності до вимог чинного законодавства України;

3.1.5.  підтримувати прямі міжнародні контакти з Організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.6.  розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;

3.1.7.  засновувати засоби масової інформації;

3.1.8.  укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.9.  одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.10. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, в тому числі, шляхом створення установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснувати підприємства у порядку, встановленому законодавством;

3.1.11. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.12. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.1.13. проводити мирні зібрання;

3.1.14. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей права та суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.15. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.16. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.17. вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.18. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.19. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.20. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

4.  ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним.

4.2.  Членами Організації можуть бути повнолітні громадяни України та іноземних держав, які підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

4.3. У діяльності організації можуть брати участь члени.

4.4. Члени можуть реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

4.5. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява (протокол) вступника подається голові або заступнику голови Організації в письмовій формі, за адресою місцезнаходження організації (04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 65, кв. 17). Заява (протокол) вступника  розглядається Правлінням на,  яке приймає рішення про набуття  або про  відмову у набутті членства заявник      ом в Організації.

4.6. Права члена Організації:

- обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

- вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до  Правління  та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;

- звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.7.  Члени Організації зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту Організації;

- виконувати рішення керівних органів Організації;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

- сприяти здійсненню завдань Організації;

- брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.8.  Членство в Організації припиняється у випадках:

- виходу із Організації за власним бажанням, шляхом подання голові або заступнику голови Організації в письмовій формі заяви, за адресою місцезнаходження організації (04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 65, кв. 17). Заява розглядається Правлінням на, яке приймає відповідне  рішення;

- виключення із Організації, за рішенням Правління на загальних зборах.

4.9.  Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням правління, у зв’язку із  порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

5.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори Членів Організації (надалі Загальні збори), Правління, Голова Організації, Почесний Голова Організації.

5.2. Загальні Збори є вищим органом правління, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації.

5.3. У Загальних Зборах беруть участь її Члени. Кожний Член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини Членів Організації.

5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6.  Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів . Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.

5.7.4. Прийняття рішення про реорганізацію, а також рішення про припинення діяльності Організації.

5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів Організації. Трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації, та питання пов’язані з прийняттям рішення про реорганізацію та саморозпуск Організації.

         5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та Членів Організації.

5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів Членів Організації особа з числа Членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами Членів Організації, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам Членів Організації і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.12.1. Правління звітує перед членами Організації один раз на рік на Загальних зборах Організації шляхом надання річних письмових звітів.

5.12.2. У разі необхідності та заявою не менше як половини членів Організації, Правління зобов’язане звітувати перед Організацією на позачергових Загальних зборах Організації у день їх скликання.

5.13.Головою Правління є Голова Організації.

5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами Членів Організації. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам Членів Організації і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15. До компетенції Правління відноситься:

5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів Членів Організації.

5.15.2. Скликання Загальних Зборів Членів Організації та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам Членів щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.15.5. Управління, захист та розпорядження майном Організації відповідно до цього статуту та чинного законодавства України.

5.15.6. Затвердження штатного розпису Організації, преміювання працівників Організації.

5.15.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Членів Організації.

5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь.

5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.

5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами Членів Організації та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

         5.21.  Голова Організації призначається та звільняється загальними зборами організації є підзвітним Загальним Зборам Членів Організації та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів Членів Організації та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

         5.21.1. Голова Організації призначається строком на один рік та переобирається на Чергових, а у разі необхідності позачергових загальних зборах Організації.

5.22. Голова Організації:

5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

5.22.3. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.22.4. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.

5.22.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.22.6. Організовує підготовку засідання Правління.

5.22.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.

5.23.8 Голова організації може мати одного заступника або декількох.

5.22.9. До функцій заступника Голови входить виконання обов’язків голови у разі його відсутності, організація документообігу, діловодства, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.23.     Почесний Голова організації:

5.23.1 Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування; із підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, а також з іншими громадськими організаціями, політичними партіями та рухами.

          5.23.2    Почесний Голова Організації призначається та звільняється загальними зборами організації є підзвітним Загальним Зборам Членів Організації та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів Членів Організації та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

         5.23.3 Почесний Голова Організації призначається строком на один рік та переобирається на Чергових, а у разі необхідності позачергових загальних зборах Організації.

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

6.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

6.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій.

6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

6.4. Організація:

-      організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

-      проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

-      реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

6.5. Організація має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

7.  КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

7.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів. Кошти та інше майно Організації, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань відповідно до закону та статуту Організації.

7.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації.

7.4. Доходи   або   майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого   окремого   засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

7.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі. 

7.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

7.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

         8.1. Рішення правління Організації та її Голови оскаржуються до Загальних Зборів Організації шляхом складання письмової скарги. Скарга може бути подано як окремим членом організації так і колективно. Скарга на рішень Правління та/або його Голови подається через Голову Організації, який в свою чергу зобов’язаний скликати Позачергові загальні Збори Організації не пізніше аніж через один місяць після надходження скарги.

         8.2. Рішення (протоколи) Загальних Зборів Організації оскаржуються безпосередньо в суд згідно з чинним законодавством України.

9.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1.Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

9.2.Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

10.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1.  Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації або саморозпуску.

10.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Порядок та правові наслідки реорганізації визначається відповідно до чинного законодавства.

10.3. Припинення діяльності  Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу  або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

10.4. У разі припинення діяльності  Організації її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.